Skip to main content
01

QUÈ ÉS UN FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT?

Un Fons de Cooperació i Solidaritat és un organisme sense ànim de lucre, els socis del qual són ajuntaments i altres institucions públiques i privades, amb els següents objectius:
 • Contribuir al desenvolupament dels països empobrits del planeta mitjançant la constitució i la gestió d’un fons econòmic, que possibiliti una cooperació descentralitzada i que incideixi en el desenvolupament humà i sostenible dels pobles del Sud.
 • Administrar i gestionar els fons econòmics donats al Fons per a projectes d’ajuda als països empobrits i per a campanyes de sensibilització sobre les causes que provoquen l’actual desequilibri en el repartiment de la riquesa entre els pobles del Nord i del Sud.
 • Fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i associacions per a crear un clima d’opinió favorable entre la ciutadania per a la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.
 • Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informacions adequades, en els projectes de cooperació amb els països empobrits i en la construcció d’una democràcia més participativa.
 • Col·laborar per a què sigui una realitat la destinació mínima del 0,7% del producte interior brut a l’ajuda pública per als països empobrits, segons els acords de les Nacions Unides subscrits per l’Estat espanyol.
 • Ser una veu ètica col·lectiva que denunciï qualsevol situació que atempti de manera greu contra els drets humans i que pugui presentar propostes de llei i propostes de resolució en favor de la solidaritat i la cooperació en qualsevol àmbit de representació política.
02

QUINS FONS AGRUPA LA CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT?

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) és una xarxa de governs locals i altres entitats nascuda l’any 2000 per coordinar l’interès i els recursos tècnics i financers destinats a la cooperació internacional per al desenvolupament humà local.

Propicia l’intercanvi d’experiències entre Andalusia i altres punts de la geografia mundial.

Participa en l’elaboració d’estratègies autonòmiques, nacionals i internacionals de cooperació internacional per al desenvolupament.

Vincula els agents de la cooperació descentralitzada local andalusa amb els d’altres països del sud i del nord, i amb comunitats immerses en processos de desenvolupament socioeconòmic, comptant amb el suport de la cooperació internacional.

L’objectiu del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional és promoure un món més just des de la cooperació dels governs locals i la solidaritat andalusa mitjançant processos de coordinació, participació i articulació en xarxa.

El treball del FAMSI es fonamenta en la convicció de que és necessari treballar per a la consecució dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030.

El Fondo Andaluz, en aquests moments, compta amb els següents socis: 82 municipis de la comunitat, les diputacions provincials de Cadis, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén i Sevilla, així com 68 entitats sòcies col·laboradores.

CONTACTE
Avda. de la Constitución, 24, 1 Pasaje de los Seises
Sevilla 41004
Tel. 957 497183
www.andaluciasolidaria.org
famsi@andalucia.org

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una entitat sense ànim de lucre nascuda el juliol de 1986, formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades, fet que permet d’unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments. Actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la post emergència i reconstrucció. Promou amb les seves actuacions, tant al nostre país com en els països desfavorits, la creació i la consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors del desenvolupament humà i els drets humans, tot finançant projectes que prioritzen la participació directa de la població beneficiària i donant suport a projectes de sensibilització i educació realitzats per les associacions del nostre país. Vol ser, la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, estatals i internacionals, tot reivindicant el paper rellevant que tenen actualment les administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i en el desenvolupament local al Sud. Actualment, compta amb 314 socis, dels quals 287 són ajuntaments, 14 consells comarcals, quatre diputacions, una mancomunitat i també 13 entitats i ONG. Malgrat que el nombre d’ajuntaments socis representa només el 30,3% dels municipis catalans, agrupen més del 85% de la població de Catalunya. Entitat d’Utilitat Pública. El mes d’abril de 2002, el Consell de Ministres va concedir la declaració d’Entitat d’Utilitat Pública (BOE 78 de 1/03/2003) en reconeixement de la tasca del Fons i de la transparència de la seva gestió.

CONTACTE
Rambla S. Mònica 10 4 t 08002 Barcelona
Tel 93 41202602
www.fonscatala.org
fonscatala@fonscatala.org

Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes – Euskal Fondoa

La Associación de Entidades Locales Vascas Cooperantes –Euskal Fondoa, es va constituir l’any 1996 com a instrument de coordinació i suport a la Cooperació Descentralitzada a Euskal Herria, que reuneix totes les experiències locals que funcionen per al desenvolupament de relacions solidàries amb institucions, organitzacions socials i comunitats del Sud.

Sempre dins del marc de la cooperació local basca al desenvolupament, la Asociación insta als seus membres a assumir el paper d’agents actius de la cooperació, sense perjudici de mantenir l’autonomia i identificació local i ciutadana dels programes, intentant arribar a una major eficàcia mitjançant accions conjuntes, intercanvi d’informació i assistència tècnica.

Més enllà de la contribució a la cooperació al desenvolupament, Euskal Fondoa s’esforça per fomentar valors de convivència pacífica, centrada en la justícia, la igualtat, la tolerància i amb la participació activa en la vida social, cultural i política.

Euskal Fondoa té com a objectius:

 • Contribuir a la cooperació amb els països en vies de desenvolupament mitjançant la promoció, finançament i gestió de projectes i programes de desenvolupament econòmic i social i/o de sensibilització.
 • Impulsar la participació de les entitats locals en la cooperació descentralitzada i potenciar la coordinació entre aquestes.
 • Assessorar les entitats locals en matèria de cooperació i desenvolupament i relacions internacionals.
 • Donar suport, i gestionar en cas necessari, projectes i programes que promoguin un desenvolupament en els països en vies de desenvolupament, amb criteris d’igualtat i mútua col·laboració i respecte a les cultures i les identitats pròpies de cada comunitat.
 • Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes i informacions adequades, amb els projectes de cooperació amb països en vies de desenvolupament.
 • Fomentar les relacions i col·laboracions de les entitats locals amb les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGDs), col·lectius de solidaritat i altres institucions i organismes vinculats amb la cooperació al desenvolupament.
 • Contribuir a la informació i divulgació sobre temes de desenvolupament i relacions entre el Nord i el Sud, i realitzar i promoure trobades, conferències, cursos, seminaris i congressos.
 • Fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i associacions per crear un clima d’opinió favorable a la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.
 • Ser una veu ètica col·lectiva que des d’Euskal Herria denunciï qualsevol situació que atempti de forma greu contra els drets humans en els països del Sud i que pugui presentar, a través de les vies legals establertes, propostes de llei i acords de resolució a favor de la solidaritat i cooperació dins qualsevol àmbit de representació política.

Amb una composició plural des del punt de vista territorial i polític, en l’actualitat agrupa 113 entitats locals i forals de la Comunitat Autònoma del País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra. Dins aquestes es troben les tres capitals dels territoris històrics de la CAPB i les Diputacions Forals de Gipuzkoa i Álava.

CONTACTE
Aieteko Jauregia. Aiete pasealekua, 65
20009 Donostia – San Sebastián
Tel. 943 428508
www.euskalfondoa.org
euskalfondoa@euskalfondoa.org

Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE) és un instrument de les corporacions locals d’Extremadura per impulsar la cooperació internacional al desenvolupament des de l’àmbit local de la Comunitat Autònoma. Va ser constituït al març del 2002. El Fondo Local Extremeño té una clara vocació municipalista no només pel seu origen i constitució sinó pel plantejament i enfocament de la seva actuació en els països en vies de desenvolupament amb els que coopera.

Els objectius del FELCODE són:

 • Contribuir des de l’àmbit Local Extremeny al desenvolupament dels països empobrits a través de la constitució d’un fons econòmic.
 • Donar suport, en el seu cas, a projectes i programes que promoguin un desenvolupament sostenible en aquests països amb criteris d’igualtat, mútua col·laboració i respecte a les cultures i les entitats de cada comunitat.
 • Fomentar i prestar ajut als esforços de les institucions públiques i entitats privades de tota mena, que actuen a Extremadura per crear un clima d’opinió pública favorable a la promoció d’un nou ordre econòmic internacional més just, més sa i solidari.
 • Estimular la participació ciutadana en la cooperació solidària al desenvolupament.
 • Col·laborar perquè sigui una realitat el destí mínim del 0’7 % del P.I.B a l’ajuda pública per als països en vies de desenvolupament, segons acord de l’ONU subscrit per l’Estat espanyol.
 • Assessorar les entitats locals en matèria de cooperació al desenvolupament i relacions internacionals.
 • Fomentar, de forma especial, el paper i la coordinació entre corporacions locals, diputacions i govern autònom d’Extremadura en les tasques de cooperació solidària per al desenvolupament.
 • Promoure la solidaritat com actitud generalitzada en tots els estrats de la societat extremenya.
 • Parar atenció especial a la incidència institucional en la defensa dels Drets Humans.
 • Contribuir a la informació i divulgació de temes de cooperació al desenvolupament i relacions nord-sud. Realitzar i promoure trobades, conferències, cursos, seminaris, congressos.
 • Qualsevol altre objectiu que s’englobi en la finalitat del Fondo i no sigui contrari a la normativa legal vigent a cada moment.

FELCODE té com a eixos d’actuació prioritaris:

 • Desenvolupament local: promoció d’iniciatives de desenvolupament econòmic local basades en l’explotació sostenible dels recursos endògens.
 • Descentralització: suport a processos de descentralització político-administratius. Transferències de competències a les administracions locals.
 • Associacionisme municipal: afavorir els processos d’associacionisme municipal que possibiliten des de la gestió mancomunada de serveis fins la planificació estratègica de territoris supramunicipals.
 • Enfortiment de l’administració local: encaminat a millorar la qualitat i l’accés dels serveis públics que es presten a nivell local.
 • Capacitació i formació de quadres tècnics i polítics locals.
 • Participació ciutadana: suport a la societat civil i impuls dels processos participatius i d’apoderament social.

Actualment el Fondo Extremeño Local compta amb 200 socis, entre els quals es troben les Diputacions de Badajoz i de Cáceres, i les mancomunitats de Sierra de San Pedro, Tajo –Salor i Tentudía.

CONTACTE
C/ Godofredo Ortega Muñoz, 1, local 11
06011 Badajoz
Tel. 924 22 95 95 – Fax 924 22 95 96
www.felcode.org
administracion@felcode.org

Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

El Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, és una associació de caràcter municipalista que agrupa ajuntaments i diputacions de tot el territori gallec. Va ser fundat l’any 1997 i està integrat per prop d’un centenar d’ajuntaments compromesos amb els Drets Humans, a més de les diputacions de A Coruña, Lugo i Pontevedra.

L’objecte fonamental d’aquesta associació consisteix a configurar un instrument legal que permeti la confluència i l’associació de les voluntats lliurement expressades per les administracions locals gallegues per a desenvolupar una eficaç política de cooperació al desenvolupament amb els països més empobrits, amb criteris de sostenibilitat, igualtat de gènere i respecte als valors culturals, així com promoure un major coneixement i sensibilització de la ciutadania gallega cap a les desigualtats a nivell mundial.

Les finalitats del Fondo Galego són les següents:

 • Contribuir des del municipalisme gallec, al desenvolupament dels països més empobrits i la promoció dels Drets Humans.
 • Garantir una cooperació municipalista gallega amb criteris d’eficàcia, eficiència i professionalització, tenint en compte les característiques dels nostre territori, la qual cosa ens permet especialitzar-nos en determinats sectors i àmbits geogràfics.
 • Promoure una major participació de les entitats locals gallegues en les polítiques de cooperació.
 • Assessorar l’administració local gallega en matèria de cooperació al desenvolupament.
 • Impulsar la participació de l’opinió pública i de la ciutadania gallega.
 • Fomentar les relacions i la col·laboració de les administracions locals gallegues amb les ONGD, col·lectius de solidaritat i altres institucions per a promoure un intercanvi d’experiències.
 • Incentivar les institucions públiques i privades perquè destinin un mínim del 0,7% dels seus respectius pressupostos a les polítiques de cooperació al desenvolupament.
 • Fomentar l’estudi i la investigació en matèria de cooperació per al desenvolupament.

El Fondo Galego ha realitzat al llarg d’aquests anys més de 150 projectes a prop de 30 països empobrits, entre els que destaquen Cabo Verde, Nicaragua, Cuba, Perú i, en els darrers temps, Moçambic. A més, ha ofert ajuda humanitària davant conflictes bèl·lics i catàstrofes naturals, com en el terratrèmol d’Haití o el desplaçament de persones refugiades. A Galícia, el Fondo Galego promou entre els ajuntaments associats nombroses activitats i materials per a sensibilitzar la ciutadania sobre qüestions com la solidaritat internacional, la realitat dels països empobrits, la lluita contra la pobresa i les desigualtats, l’equitat de gènere, les persones migrants i refugiades, etc.

CONTACTE
Rúa Luis Braille, 40,36003 Pontevedra
Telf: 698 14 45 36
www.fondogalego.gal
comunicacion@fondogalego.org

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una entitat sense ànim de lucre constituïda al 1993, com a instrument de coordinació i suport a la cooperació descentralitzada de Mallorca, amb la intenció d’aglutinar els esforços que les institucions locals i autonòmiques (ajuntaments, Consell i Govern) destinen per a la solidaritat de Mallorca amb els països del Sud.

Té com a missió contribuir a millorar les condicions de vida de les persones i comunitats dels països del Sud mitjançant la constitució i la gestió d’un fons econòmic.

Els recursos econòmics que els ajuntaments i les administracions sòcies aporten al Fons Mallorquí es destinen al finançament de projectes de cooperació i emergència en països del Sud, i a iniciatives de sensibilització que es duen a terme a Mallorca.

Els socis tenen un paper fonamental en la tasca de cooperació per a arribar a una major eficàcia en les actuacions, així mateix es important la sensibilització de la ciutadania sobre les causes que provoquen les desigualtats entre els pobles del Nord i del Sud, i les conseqüències que comporten. Cal impulsar una nova forma de relació entre els pobles, sobre la base de la justícia i la solidaritat per a tothom. Per això, potencia la seva posició com referent de la cooperació municipalista i d’àmbit local de Mallorca.

Els valors que sustenta el Fons Mallorquí son:

 • Participació dels socis i consens a l’hora de prendre decisions.
 • Transparència i eficiència en la gestió i la comunicació.
 • Diàleg i concertació amb les institucions, entitats i associacions.
 • Diàleg i cohesió interna del equip tècnic, amb espais per compartir aportacions i propostes.
 • Innovació i creativitat per anticipar-nos als canvis de l’entorn i adaptar-se a la realitat dels àmbits i sectors de població diversa.
 • Reflexió i capacitat d’aprenentatge, avaluant la pròpia tasca i cercant sempre formes de millorar la tasca quotidiana.

El Fons Mallorquí és el conjunt dels seus socis: els 53 ajuntaments de Mallorca, les mancomunitats del Pla i des Raiguer, el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i Justícia i Pau.

CONTACTE
General Riera, 113
07010 Palma de Mallorca
Tel. 971 219820
www.fonsmallorqui.org
fons@fonsmallorqui.org

Fons Menorquí de Cooperació

El Fons Menorquí de Cooperació és una entitat que proposa i desenvolupa les polítiques de cooperació a Menorca, a través de l’impuls, finançament i realització de projectes i activitats.

El Fons Menorquí acompanya les entitats menorquines, públiques i privades, per a que puguin afrontar els reptes globals que incideixen en l’àmbit local.

La raó de ser del Fons Menorquí de Cooperació és contribuir al canvi global per a que les poblacions més desafavorides puguin assolir un desenvolupament sostenible i el ple exercici dels seus drets.

El Fons Menorquí conta amb tres modalitats de cooperació per a desplegar les seves intervencions de cooperació per al desenvolupament humà sostenible:

 • Cooperació per al desenvolupament humà sostenible
 • Emergències, ajuda humanitària i refugi
 • Educació per a la Ciutadania Global

Actualment el Fons Menorquí compta amb 20 socis, entre els quals es troben els vuit ajuntaments de Menorca, el Consell Insular de Menorca, el Govern de les Illes Balears i deu ONGD.

CONTACTE
Carrer de la Pau, 21, baixos
07750 Ferreries
Tel. 971 37 35 09 – Fax. 971 37 36 12
www.fonsmenorqui.org
fons@fonsmenorqui.org

Fons Pitiús de Cooperació

El Fons Pitiús de Cooperació representa el compromís de les entitats públiques locals d’Eivissa i Formentera amb l’eradicació de les desigualtats que, en l´àmbit social, econòmic i polític, existeixen al nostre planeta.

És un agent d’acompanyament als governs locals per contribuir al benestar i la dignitat dels pobles i de les persones, com una estratègia pública que pren com a referència la defensa dels drets humans, la igualtat de gènere i la cultura de pau.

Impulsa la coordinació i l’articulació en xarxa per donar resposta als reptes globals que incideixen en l’àmbit local.

Promociona l’educació per a la transformació social com a fórmula per avançar en la construcció d’una ciutadania crítica, responsable, compromesa i activa.

Les aportacions que fan anualment els seus socis es destinen a finançar programes i projectes de cooperació, acció humanitària, campanyes i activitats d’educació per a la transformació social.

El Fons Pitiús agrupa totes les institucions públiques d’Eivissa i Formentera: 5 ajuntaments de l’illa d’Eivissa, el Consell d’Eivissa, el Consell de Formentera i el Govern de les Illes Balears.

CONTACTE
Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos
07800 Eivissa
Tel. 971 39 02 98
www. fonspitius.org
info@fonspitius.org

Fons Valencià per la Solidaritat

El Fons Valencià per la Solidaritat és l’associació dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la cooperació al desenvolupament.

És una associació sense ànim de lucre, els seus membres són ajuntaments i mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana de totes les formacions polítiques.

El Fons Valencià per la Solidaritat es va constituir l’any 1992 per tal de contribuir al desenvolupament dels països empobrits, així com per a sensibilitzar la societat valenciana, des de l’àmbit local, de les problemàtiques que pateixen els països del Sud.

L’entitat realitza i finança projectes de cooperació i sensibilització amb les aportacions econòmiques que cada any fan els ajuntaments socis, aportacions que constitueixen un fons econòmic que servirà per executar els projectes aprovats.

Els objectius del Fons Valencià són:

 • Contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament dels països empobrits mitjançant la constitució i gestió d’un fons econòmic.
 • Administrar i gestionar les partides econòmiques aportades a l’associació per a projectes de cooperació i per a campanyes i activitats de sensibilització.
 • Fomentar i donar suport als esforços de les institucions, entitats i associacions de la Comunitat Valenciana per a crear un clima d’opinió favorable a la promoció d’un nou ordre econòmic internacional mitjançant accions i projectes (exposicions, xerrades, activitats educatives, campanyes, etc.).
 • Estimular la participació ciutadana, mitjançant campanyes informatives al voltant de la realitat de la situació dels pobles empobrits i les seves causes, les relacions Nord-Sud i els projectes de cooperació amb aquests.
 • Fer realitat l’aportació mínima del 0’7% del Producte Interior Brut a l’ajuda pública als països empobrits.
 • Promoure que les institucions i entitats públiques i privades valencianes col·laborin en iniciatives de cooperació al desenvolupament.

El Fons Valencià està conformat actualment per 106 ajuntaments i 9 mancomunitats.

CONTACTE
Poetes Setabenses 2
46800 Xàtiva
Tel. 96 227 24 60
fonsvalencia.org