Skip to main content

Información disponible solamente en castellano

FAMSI lanza un portal web con información e recursos sobre “Localización dos ODS” no ámbito municipal andaluz

30 de julio de 2019
A web www.odslocalandalucia.org xa ten activas seccións de información, descarga de documentos, unha sección de consulta e asesoramento, e un espazo de autoavaliación cun exercicio virtual para percorrer os 17 Obxectivos e 169 metas marcando aquelas nas que se está traballando, obtendo unha visión global da identificación entre iniciativas ou políticas públicas cos ODS. En construción atópase un mapa xeorreferenciado que estará activo ao final de ano e permitirá coñecer as experiencias que xa están en marcha en Andalucía. Se es unha entidade pública local ou unha organización de proximidade, podes participar no proceso e formar parte deste mapa.

O portal xa comezou a recoller noticias relacionas coa Axenda 2030 e os ODS, poñendo especial énfase en dous aspectos;

  • por unha banda, o papel dos gobernos locais e axentes de proximidade na localización dos ODS, unha estratexia necesaria para lograr o cumprimento da Axenda 2030 nunha alta porcentaxe.

    Esta estratexia, promovida polas Nacións Unidas, impulsada por axentes con forte carácter municipalista como Gobernos Locais Unidos ( CGLU), e co apoio dos gobernos e axentes do territorio, está en liña cos principios irrenunciables dunha Axenda 2030 que se constrúe sobre o obxectivo de non deixar a ninguén atrás na participación de plans de acción para levar os ODS a cada territorio, dunha forma integral, con ODS que están interrelacionados e que non poden lograrse de maneira illada. Un enfoque que apela a todos e todas, norte e sur, e recoñece a responsabilidade común pero diferenciada de todos os países para implicarse na construción dunha acción baseada na sustentabilidade ambiental, económica e ambiental para o presente e o futuro. Unha Axenda que pensa nas xeracións futuras coa mirada posta na acción colectiva e inmediata, na transformación de políticas cun enfoque territorial.

  • doutra banda, as iniciativas que parten do ámbito municipal andaluz, en liña coas estratexias andaluza e española de ODS. Neste contexto insérese a iniciativa que leva a cabo o FAMSI para a promoción dos ODS nos municipios, que conta con financiamento da AACID e cofinanciamento dos socios do FAMSI. Nesta proposta inclúense, ademais, actividades de capacitación, formación online, acompañamento aos territorios para a localización, o mapeo de iniciativas e a elaboración dunha Guía para a Localización dos ODS en espazos de proximidade.

A páxina web ODS Local Andalucía responde o interese do FAMSI por promover a máxima participación dos gobernos locais, provinciais, empresas públicas, agrupacións de municipios como as mancomunidades e os Grupos de Desenvolvemento Rural, entidades sociais de proximidade e organizacións que atenden a demandas da cidadanía con vínculos claros na Axenda 2030. Non só nos ODS, tamén no preámbulo da Axenda, na súa introdución, na visión e principios que promove, trátase dun acordo que inclúe a todos os ámbitos de toma de decisións, a todas as instancias políticas, económicas e administrativas, nunha lóxica de diálogo e construción colectiva que dota dun valor insubstituíble ás experiencias e axentes que conviven nun territorio.

É este coñecemento específico, a capacidade de impacto directo e de transformación son as que sitúan o espazo municipal na órbita da acción global; a Axenda 2030 é unha acordo mundial aprobado por todos os Estados membro das Nacións Unidas que se selou co compromiso de facelo permear ata os niveis territoriais; tratábase da culminación dun proceso no que participaran antes de chegar ao seu fin o prazo dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio que lle precedeu.

Un diálogo entre gobernos locais A páxina www.odslocalandalucia.org inclúe unha sección para propiciar o intercambio de consultas, información, experiencias e propostas entre gobernos locais e axentes que están a traballar en procesos de localización. É unha invitación para dar a coñecer inquietudes, iniciativas, boas prácticas ou información xeral acerca de programas que, aínda sen ser parte dun proceso estable de localización, poden ser un primeiro paso cara ao deseño dunha estratexia. O obxectivo é abrir espazos para a participación a calquera, con máis ou menos coñecementos da Axenda.

Trátase dunha liña de traballo que reforza a outras que xa se realizaban para a participación dos gobernos en marcos multilaterais e en espazos de diálogo nos que, de forma tradicional, a posición dos axentes territoriais era residual, se existía, sen ter en conta a súa capacidade de acción como axente transformador, vínculo e interlocutor entre a cidadanía e instancias superiores de goberno e como prestatario clave de servizos fundamentais para as comunidades.

Se estes roles eran tidos en conta para poñer en marcha estratexias de desenvolvemento local, os gobernos locais non tiñan a mesma capacidade de incidencia na toma de decisión de aspectos relacionados coa gobernanza global. Con todo, a Axenda 2030 sitúaos en primeiro plano, e outórgalles un papel crave para iniciar un diálogo multiactor e con outros niveis de goberno, para propiciar estruturas de gobernanza novos e dialogados en plans de acción baseados na sustentabilidade.

Durante 2019 e 2020, esta páxina web continuará incorporando novas seccións para incluír información relacionada con indicadores locais e, en varias fases, para a posta en marcha dun mapa virtual de iniciativas de localización.